Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Rozwód małżonków to zwykle rewolucja także dla ich dzieci. Rozwodzący się małżonkowie zobligowani są między innymi do ustalenia, z którym z rodziców zamieszka ich dziecko. Często jednak nie ma w tej kwestii pomiędzy nimi porozumienia. Wówczas o miejscu zamieszkania dziecka rozstrzygać będzie sąd.

Gdzie jest miejsce zamieszkania dziecka

Kwestię miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie rozstrzyga zakres władzy rodzicielskiej i to on ma wpływ na miejsce zamieszkania dziecka. W praktyce to sąd zamieszcza w wyroku rozstrzygnięcie w kwestii miejsca zamieszkania dziecka, aby usunąć wszelkie wątpliwości. Wówczas zapis w wyroku brzmi: „miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego matki/ojca”. Zgodnie z art. 28 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kc). W przypadku dziecka jego miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania rodziców, albo jednego z nich – po rozwodzie małżonków. Natomiast, w świetle art. 26 §1 kc miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest każdorazowe miejsce zamieszkania tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Warto podkreślić, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, a nie dokładny adres!

Miejsce zamieszkania dziecka a miejsce pobytu dziecka

Od miejsca zamieszkania dziecka należy odróżnić miejsce pobytu dziecka, czyli miejsce jego aktualnego przebywania. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to wspólnie decydują oni o miejscu pobytu dziecka. Gdy nie jest możliwe pomiędzy nimi porozumienie w tym zakresie, a niestety często tak się zdarza, wówczas o miejscu pobytu dziecka również decyduje sąd.

Miejsce zamieszkania dziecka a opieka naprzemienna nad dzieckiem

Opieka naprzemienna wciąż budzi mieszane uczucia, nastręcza mnóstwo wątpliwości. Jednak tego rodzaju wyroki sądy padają coraz częściej. Formalnie jednak  miejsce zamieszkania dziecka może być jedno. Dlatego też nawet w przypadku opieki naprzemiennej trzeba ustalić, czy miejsce zamieszkania będzie przy matce czy przy ojcu.

Zmiana orzeczenia w kwestii miejsca zamieszkania dziecka

Warto dodać, że ustalone w wyroku rozwodowym miejsce zamieszkania dziecka nie jest ustalane raz na zawsze. Zmiana prawomocnego orzeczenia w zakresie miejsca zamieszkania dziecka jest możliwa (mówi o tym art. 577 kpc). Oznacza to, że zawsze wówczas, gdy zmianie ulegną okoliczności, które legły u podstaw takiej decyzji, a także w przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka, możliwa jest zmiana orzeczenia.

Przed Tobą sprawa o o zmianę orzeczenia w kwestii zamieszkania dziecka? Szukasz doświadczonego adwokata, który pomoże przejść Ci przez zawiłości prawa? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką Kamila Klauze pod numerem telefonu: 664-015-120 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej!

Dodaj komentarz