Rozdzielność majątkowa a długi małżonka

Rozdzielność majątkowa, czyli intercyza, to nic innego, jak  umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która prowadzi do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego. Jest to zatem moment, w którym małżonkowie nie dzielą swojego majątku, od tego momentu również małżonkowie nie zaciągają wspólnie długów – każdy kredyt, pożyczka zaciągnięta przez jednego z małżonków pozostaje jedynie jego długiem.

Intercyza a długi męża lub żony – czy odpowiadam za długi małżonka?

Odpowiedź na to pytanie z pozoru jest oczywista –  małżonkowie wspólnie odpowiadają wyłącznie za te długi, które powstały przed ustanowieniem intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej. Co to jednak oznacza w praktyce? Niestety, jeżeli mąż lub żona, z którym się rozwiedliśmy lub ustanowiliśmy rozdzielność majątkową, zaciągnęli długi przez ustaleniem intercyzy, możemy zostać pociągnięci do spłaty tych zobowiązań – chodzi o długi (zobowiązania) zaciągnięte w trakcie trwania wspólnoty majątkowej.

Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania – co jeśli nie wyraziłem zgody na wzięcie kredytu lub pożyczki?

Kwestia wyrażenia lub niewyrażenia zgody na zaciągnięcie długu w postaci kredytu czy pożyczki przez męża lub żonę ma kluczowe znaczenie! Zgodnie z art. 41.KRiOp., jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, to wierzyciel może żądać spłaty długu z majątku wspólnego małżonków. W praktyce oznacza to, że możliwe jest żądanie spłaty długu także od drugiego małżonka.

Natomiast, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego żony lub męża wówczas wierzyciel może żądać zwrotu długu ale już tylko z majątku osobistego dłużnika (małżonka). Może to pójść z wynagrodzenia (pensji) lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

Rozliczenie nakładów i wydatków a rozdzielność majątkowa

W sprawie o podział majątku rozliczeniu podlega całość majątku według stanu na dzień ustania wspólnoty majątkowej. W sprawie o podział majątku rozliczane są także nakłady i wydatki poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólnoty małżeńskiej (czyli wspólnoty majątkowej, małżeństwa). W sprawie o podział majątku następuje także rozliczenie nakładów i wydatków dokonanych przez każde z małżonków w okresie od ustania wspólności do chwili podziału majątku wspólnego. Jest to niezwykle istotne, aby sąd mógł najbardziej sprawiedliwie podzielić majątek małżonków.

Przed Tobą sprawa o rozdzielność majątkową? Szukasz doświadczonego adwokata, który pomoże przejść Ci przez zawiłości prawa? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką Kamila Klauze pod numerem telefonu: 664-015-120 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej!

Dodaj komentarz