Rozwód bez orzekania o winie

Podejmując decyzję o rozwodzie oboje małżonków musi przemyśleć, czy chce rozstać się polubownie czy też sądzi, że to wyłącznie drugi z małżonków ponosi winę w rozkładzie ich pożycia i w związku z tym będzie żądać rozwodu z orzeczeniem o jego winie.

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli między nimi nastąpił trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd orzekając rozwód wskazuje, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, bądź też orzeka, że żaden z nich jej nie ponosi. Najczęściej przyczyną rozwodu bez orzekania o winie małżonka brak porozumienia określana jako niezgodność charakterów lub niemożność porozumienia się co do dalszego życia w małżeństwie. Ponadto inne przyczyny rozwodu to wygaśnięcie więzi emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej, jak również zaprzestanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Zalety rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to bez wątpienia najszybsze i najtańsze rozwiązanie dla obojga małżonków – najczęściej można go otrzymać na jednej lub dwóch rozprawach – w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie całe postępowanie może trwać wiele, wiele miesięcy, a nawet lat. To idealne rozwiązanie, gdy oboje małżonków są zgodni do co tego, iż więzi oraz pożycie między nimi ustały. Jest to o tyle prostsze, że nie będzie konieczności przedstawiania licznych dowodów wykazujących winę drugiej strony. Rozwód bez orzekania o winie oszczędzi niewątpliwie obojgu małżonkom także wielu przykrych i krępujących nierzadko sytuacji – nie ma wówczas intymnych pytań, dociekań, zeznań.

Inne, niewątpliwie bardzo istotne zalety rozwodu bez orzekania o winie, są kwestie ekonomiczne. zaletą omawianego rozwodu są względy ekonomiczne. Zgodnie z art. 37 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od pozwu o rozwód wynosi zawsze 600 zł i ponosi ją małżonek, który występuje z pozwem o rozwód. Natomiast zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3b sąd w przypadku rozwodu bez orzekania o winie z urzędu zwraca stronie wnoszącej opłatę połowę uiszczonej kwoty tj. 300 zł. Rozwód bez orzekania o winie to zatem znaczne niższe, koszty, niż w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie.

Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz