Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód to bardzo trudny moment w życiu małżonków podejmujących decyzję o rozstaniu. Idealnie gdy sprawa rozwodowa toczy się w spokojnej, życzliwej atmosferze, niestety jednak nie jest to tak oczywiste. Jeśli małżonkowie nie złożą wniosków o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, wówczas Sąd będzie miał obowiązek orzec o winie jednego z nich lub też obojga małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Często zdarza się także, że jeden z małżonków składa wniosek o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie drugiego małżonka. Co dalej?

Wina za rozkład pożycia małżonków

Czym jest tzw. wina za rozkład pożycia małżeńskiego? Dlaczego coś jest winą, a coś innego winą nie jest? Co zatem można uznać jako winę w rozkładzie pożycia?

Przepisy prawa nie wskazują katalogu zachowań, które mogą być uznane za winę w rozkładzie pożycia, a jakie nie. To, co można uznać za winę rozkładu pożycia małżonków, zależy od danej sprawy rozwodowej. Warto jednak przedstawić przykładowe zachowania, które mogą zostać uznane za winę i należy je traktować jako okoliczności przesądzające o winie jednej ze stron.

Bez wątpienia jednym z najczęstszych i najbardziej niezaprzeczalnych zachowań świadczących o winie małżonka jest zdrada małżeńska, czyli tzw. naruszenie obowiązku wierności. Do innych niebudzących wątpliwości zachowań jest także nieuczciwość małżeńska (m. in. zatajanie faktów, także związanych z finansami, przed małżonkiem), nadużywanie alkoholu, narkotyków lub innych uzależniających używek. Niezaprzeczalnym zachowaniem świadczącym o winie jest popełnienie przestępstwa w rodzinie (np. znęcania się fizycznego bądź psychicznego) lub stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do członków rodziny (dzieci, małżonki). Nierzadko występują także sprawy rozwodowe, w którym nieprzyczynianie się do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny (np. brak aktywności zarówno zawodowej i w gospodarstwie domowym) było okolicznością świadczącą o winie małżonka. Coraz częściej zdarzają się rozwody, w których istotne zaniedbanie rodziny (np. przez całkowity brak czasu dla rodziny) było okolicznością świadczącą o winie małżonka.

Wina obojga małżonków

Warto podkreślić, że jeżeli małżonkowie nie wniosą o zaniechanie orzekania o winie, wtedy sąd bada to, które z nich odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może jednakże uznać, że winę w rozkładzie pożycia ponoszą oboje małżonkowie. Wówczas nie ma znaczenia fakt, kto do rozkładu pożycia przyczynił się w większym stopniu, a kto w mniejszym. Wystarczy, aby jeden z małżonków przyczynił się do rozkładu w znacznym zakresie, zaś drugi tylko niewielkim stopniu – wtedy winę za rozkład pożycia małżeńskiego będą ponosić oboje małżonkowie.

Podsumowując, sąd może wydać następujące orzeczenia w kwestii winy za rozkład pożycia małżeńskiego:

-brak orzekania o winie,

-obciążenie winą obojga małżonków,,

-obciążenie winą tylko jednego z małżonków,

-orzeczenie, że żadne z małżonków nie ponosi winy.

Latest posts by Kamila Klauze (see all)

Dodaj komentarz