Wspólność majątkowa a podział majątku

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wraz z zawarciem małżeństwa powstaje między małżonkami tzw. wspólność majątkowa określana również jako wspólność ustawowa powstająca na mocy samej ustawy – dzieje się to automatycznie, bez podejmowania jakichkolwiek czynności przez małżonków. Czym jednak jest wspólnota majątkowa w praktyce? Zapraszam do lektury.

Wspólnota majątkowa – co obejmuje

Wspólnotę majątkową tworzą wszelkie przedmioty nabyte w czasie jej trwania (czyli podczas małżeństwa) przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Stanowią one majątek wspólny małżonków. Warto zaznaczyć, że podczas trwania wspólności ustawowej, czyli w małżeństwie, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Wspólnota majątkowa obejmuje pobrane wynagrodzenie za pracę, a także wszelkie dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Ponadto do wspólności majątkowej wchodzą dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, a także środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Do wspólnoty majątkowej wchodzą też kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40A ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).

Podział majątku – co należy wiedzieć

Podziału majątku wspólnego można dokonać wyłącznie po ustaniu wspólności ustawowej, która trwa od zawarcia małżeństwa do momentu uprawomocnienia orzeczenia o rozwodzie, prawomocnego orzeczenia separacji, ale także zawarcia stosownej umowy, czy też ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd. Należy pamiętać, że podział majątku wspólnego małżonków dokonywany w związku z rozwodem jest możliwy zarówno podczas postępowania rozwodowego, jak i po orzeczeniu rozwodu. Jak jednak taki podział majątku wygląda w praktyce? Wraz z wniesieniem wniosku o podział majątku do sądu rejonowego rozpoczyna się postępowanie. Głównym celem sprawa o podział majątku jest ustalenie składu i wartości majątku wspólnego małżonków, który następnie będzie podlegać podziałowi. Sąd rozstrzyga także spór dotyczący tego, czy dany składnik majątku należy zaliczyć do majątku wspólnego małżonków czy też do majątku osobistego jednego z małżonków. Ponadto sąd orzeka o zwrocie wydatków, nakładów i innych nakładów pochodzących z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny. Sąd może uchwalić podział majątku poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnej (jeśli jest możliwy) oraz przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli. Warto podkreślić, iż w obu przypadkach sąd może określić wysokość spłat, jakich drugi z małżonków będzie zobowiązany dokonać na rzecz drugiego. Kolejnym sposobem jest sprzedaż rzeczy należących do wspólnego majątku i podział uzyskanej z tj sprzedaży kwoty proporcjonalnie co do wielkości udziałów przysługujących obojgu małżonkom. Warto zaznaczyć, że roszczenie o podział majątku wspólnego małżonków nie ulega przedawnieniu i z takim żądaniem można wystąpić w dowolnym czasie po wystąpieniu rozdzielności majątkowej, nawet kilka lat po rozwodzie. Warto jednak przeprowadzić podział jak najszybciej, gdyż wartość dzielonego majątku ustala się według cen z chwili orzekania o podziale. Co ważne, sąd nie dokonuje podziału wszelkich długów zaciągniętych wspólnie przez małżonków (np. kredytów). Czym jednak różni się podstępowanie o podział majątku podczas rozwodu od tego po rozwodzie? O tym w kolejnym wpisie.

Przed Tobą sprawa o podział majątku? Szukasz doświadczonego adwokata, który pomoże przejść Ci przez zawiłości prawa? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką Kamila Klauze pod numerem telefonu: 664-015-120 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej!

Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz