Utrudnianie kontaktu z dzieckiem. Jak sobie z tym poradzic?

Niejednokrotnie zdarza się, że mimo regulacji sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem drugie z rodziców potomka utrudnia mu te kontakty. Co można wówczas zrobić i jakie narzędzia natury prawnej nam przysługują?

Gdy spokojna rozmowa nie wystarcza

Nierzadko bywa, że mimo prób rozmowy, jeden z byłych partnerów utrudnia drugiemu kontakty z ich dzieckiem. Jeżeli pomimo wyroku rozwodowego sądu, w którym ustalone zostały szczegóły kontaktów rodzica z potomkiem, drugi rodzic (ten, z którym zamieszkuje z dzieckiem) nie stosuje się to ustaleń wyroku, mamy kilka możliwości działania. Najpierw należy rozpocząc od rozmów, negocjacji. Niestety, czasem takie rozmowy nie przynoszą pożądanego rezultatu. Wówczas warto skorzystac z pomocy mediatora. Mediacje mają za zadanie uświadomic rodzicowi, który kontakty z dzieckiem utrudnia, że takie postępowanie bardzo niekorzystnie wpływa na dziecko, że jego izolowanie od byłego partnera źle wpływa na szeroko pojęte dobro dziecka.

Jeżeli jednak te delikatne metody nie przynoszą skutku, należy siegnąc po bardziej radykalne metody prawne. Zgodnie z art. 59815 §1 kodeksu postępowania cywilnego:

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Z powyższego wynika zatem, że wystąpiła koniecznośc rozpoczęcia procedury egzekucji kontaktów. Aby to zrobić, trzeba wystąpić z wnioskiem do Sądu o zagrożenie rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie ustaleń dotyczących kontaktów. Taka kara pieniężna powinna byc zapłacona do rąk drugiego z byłych małzonków, zaś jej wysokość zależy od możliwości zarobkowych ukaranego rodzica. Tego rodzaju kara ma za zadanie zapobiec kolejnemu naruszeniu ustaleń sądu co do kontaktów rodzica z dzieckiem.

Dobro dziecka najważniejsze!

Pamiętajmy, dobro dziecka jest najważniejsze. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem bardzo źle wpływa na jego rozwój, na postrzeganie relacji międzyludzkich i determinuje jego przyszłośc. Dlatego nawet jeżeli partnerzy nie rozstali się w zgodzie, zawsze powinni mieć na uwadze dobro dziecka i pamiętac, że kontakt z obojgiem rodziców jest kluczem do tego, aby dziecko mogło wychowywac się w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, która i tak jest już naruszona z uwagi na rozwód rodziców.

Dodaj komentarz